Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) www.zippystyle.gr της εταιρείας με επωνυμία “Α. Τσομπάνης & ΣΙΑ Ε.Ε.” ΑΦΜ: 800488979 – ΔΟΥ: Ζ’ Θεσσαλονίκης – Αριθμός ΓΕΜΗ: 125239506000 και με διακριτικό τίτλο “Zippy Hair & Style” που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ελ. Βενιζέλου 8 Νέα Ραιδεστός / Θέρμη τ.κ. 57001, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310465777. 

Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν τη Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από τη zippystyle.gr εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι χρήσης αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία εξαίρεση. 

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. 

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Το zippystyle.gr δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της). 

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.zippystyle.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση σύμφωνα με τον οποίο ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.  

Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το zippystyle.gr δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό του zippystyle.gr, και τα οποία το zippystyle.gr απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. 

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν γι’ αυτά οι προμηθευτές τους. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επιμέρους προμηθευτές της Εταιρείας. 

Σε περίπτωση βλάβης μέσα στην εγγύηση ενός προϊόντος παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το προϊόν με την απόδειξη αγορά σας. 

Το zippystyle.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην Ιστοσελίδα της. 

Το zippystyle.gr δεν ευθύνεται: 

1. για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, παραβίαση εγγυήσεων του προμηθευτή/κατασκευαστή 

2: για άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα παντός φύσεως που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων που προέρχονται από την Ιστοσελίδα zippystyle.gr. 

Σε καμία περίπτωση το zippystyle.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία που συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ. από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία ενός προϊόντος υποχρεούστε να ενημερώνεστε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε ή να συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, καθώς το zippystyle.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από χρήση αυτών. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ZIPPY STYLE ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΣΤΟ INSTAGRAM 

1] Η εταιρεία ZIPPY HAIR AND STYLE – Α. ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια» ή/και «Εταιρεία»), η οποία διαχειρίζεται νόμιμα το ηλεκτρονικό κατάστημα www.zippystyle.gr διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω των λογαριασμών της σε Facebook και Instagram, www.facebook.com/myzippystyle και www.instagram.com/zippystyle αντίστοιχα, Διαγωνισμούς στους οποίους ορισμένοι τυχεροί ακόλουθοι θα κερδίζουν διάφορα Δώρα (εφεξής τα «Δώρα»). 

2] Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). 

3] Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού. 

4] Ο κάθε Διαγωνισμός θα πραγματοποιείται με την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης σε post στη Σελίδα Facebook ή στη Σελίδα Instagram της Εταιρείας, όπου θα αναρτώνται και τα ειδικότερα βήματα συμμετοχής σε αυτόν. 

5] Κατά τη διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία για την υποβολή της συμμετοχής του, διαδικασία η οποία θα περιγράφεται με αναλυτικά βήματα σε όλες τις σχετικές με το κάθε Δώρο αναρτήσεις. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή τήρηση ΟΛΩΝ των βημάτων ανεξαιρέτως. 

i. Σε περίπτωση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι νικητής, που αναδείχθηκε από την κλήρωση, συμμετείχε στο διαγωνισμό μέσω εικονικού λογαριασμού (fake account), ο νικητής αυτός θα απωλέσει το δικαίωμα απόδοσης του δώρου του, καθώς θα έχει ενεργήσει κατά παράβαση των όρων του διαγωνισμού. 

ii. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. 

iii. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση το Facebook και το Instagram απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη αναφορικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ο οποίος δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook ή το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. 

iv. Σε κάθε Διαγωνισμό, ο αριθμός των νικητών θα είναι προκαθορισμένος και θα επισημαίνεται πάντα σε κάθε ανάρτηση-post, ενώ θα προκύπτει μέσω τυχαίας επιλογής από τους χρήστες που θα υποβάλουν τη συμμετοχή τους σωστά, και σύμφωνα με την χρονική προθεσμία από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι και τη λήξη αυτού. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για όλους τους διαγωνισμούς. 

6] Οι Νικητές που θα αναδειχθούν για κάθε Διαγωνισμό θα προκύπτουν με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω και θα κερδίζουν τα Δώρα που περιγράφονται στο post εφόσον ακολούθησαν την ακριβή διαδικασία. Οι νικητές στο Facebook θα ανακοινώνονται με σχόλιο κάτω από την αντίστοιχη ανάρτηση του Διαγωνισμού, ενώ οι νικητές στο Instagram θα ανακοινώνονται μέσα από την ανάρτηση ιστορίας (story) όπου θα απεικονίζεται ο εκάστοτε διαγωνισμός. 

7] Οι Νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια με την αποστολή σχετικού ενημερωτικού μηνύματος, στον προσωπικό λογαριασμό του νικητή σε Facebook/Instagram. 

8] Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης, σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

9] Η Διοργανώτρια θα αποστέλλει στους νικητές το Δώρο τους μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας. Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός 7 ημερών, ή εάν δεν αποδεχθούν το Δώρο τους, τότε το Δώρο ακυρώνεται. Επίσης, οι νικητές που δεν έχουν αποστείλει τα πλήρη στοιχεία τους εντός των καθορισμένων χρονικών προθεσμιών που επισημαίνονται χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτού και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

10] Οποιοσδήποτε από τους Συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρεία σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής, και οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 

(β) σε περίπτωση που δεν έχει ακολουθήσει όλα τα βήματα που ζητά ο εκάστοτε Διαγωνισμός. 

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους. 

Η Διοργανώτρια, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων. 

11] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους των Διαγωνισμών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο www.zippystyle.gr. Η Διοργανώτρια  δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. 

12] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του εκάστοτε Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη έχοντας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα, καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. 

13] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας. 

14] Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται επίσης για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στις σελίδες Facebook/Instagram, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού. 

15] Η συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 

16] Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει από τους ίδιους, αποκλειστικά με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Κατά το τελικό στάδιο ανάδειξης των νικητών και προκειμένου να συσχετιστεί και να αποσταλεί το αντίστοιχο Δώρο στους τελευταίους, συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, πόλη, ΤΚ και κινητό τηλέφωνο για να αποσταλεί το Δώρο. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων τηρούνται σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ), το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προσωπικών Δεδομένων και καταστρέφονται [2] δύο μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 22 του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), να ασκήσουν οποτεδήποτε και χωρίς χρηματική επιβάρυνση τα δικαιώματα της πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης σε αυτήν, φορητότητας των δεδομένων τους. Τα παραπάνω δικαιώματα οι ενδιαφερόμενοι ασκούν μέσω επικοινωνίας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@zippystyle.gr.  

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας των νικητών, αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ως προς την αποστολή των Δώρων. Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η εκπλήρωση των όρων της σύμβασης περί διενέργειας του Διαγωνισμού. Επομένως, εάν οι νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας, δε θα δύνανται να παραλάβουν το δώρο τους. 

17] Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. O νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ COOKIES 

Στον ιστότοπο www.zippystyle.gr χρησιμοποιούμε Cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. 

Η χρήση των Cookies βοηθά στη βελτίωση των λειτουργιών του site, διευκολύνει την περιήγηση και τις επιλογές σας. Έτσι, μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του site. Έτσι, μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο που να βασίζεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επιπλέον, τα Cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του site μας και να εντοπίσουμε σελίδες που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε το site μας, για να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και εμπειρία κατά την επίσκεψη των χρηστών μας. 

Στο www.zippystyle.gr πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό ο οργανισμός τηρεί αυστηρή πολιτική. Σας προτρέπουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε αυτήν την πολιτική, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τον τύπο των Cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα Cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την χρήση των Cookies σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES; 

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων κ.λπ.). 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES 

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες cookies: 

1. Τεχνικά cookies: απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από το χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες. 

2. Cookies δημιουργίας προφίλ: χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση. 

Τα cookies, είτε «τεχνικά» είτε «δημιουργίας προφίλ», μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως: 

– cookies «συνεδρίας», τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.  

– «μόνιμα» cookies, τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με έναν ιστότοπο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη. 

– «ιδιόκτητα» cookies, τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από το χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται. 

– cookies «τρίτων μερών», τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται. 

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί «τεχνικά» cookies και ειδικότερα τους ακόλουθους τύπους cookies: 

Ιδιόκτητα cookies, cookies συνεδρίας ή μόνιμα cookies, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστημάτων. 

Cookies τρίτων μερών, μόνιμα cookies, που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων η Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης/των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή. Χρησιμοποιώντας δύο Cookies, τα μόνιμα Cookies και τα Cookies συνεδρίας (που λήγουν με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης), το Google Analytics αποθηκεύει επίσης ένα μητρώο με τις ώρες έναρξης των επισκέψεων στον Ιστότοπο και εξόδου από αυτόν. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των Cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Μπορείτε να επιλέξετε για ποια Cookies να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, πατώντας εδώ. Στην περίπτωση των Cookies τρίτων μερών, οι χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο του εν λόγω Cookie, στον οποίο αναφέρεται απλώς η Εταιρεία: τα περισσότερα Cookies τρίτων μερών που υπάρχουν στον ιστότοπο μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες στο δικό τους πρόγραμμα περιήγησης ή πραγματοποιώντας απευθείας επίσκεψη στους ιστότοπους των φορέων λειτουργίας τους, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι η απενεργοποίηση των Cookies μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε το site ή/και να αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES 

1. Αναγκαία 

Επιτρέπουν τις βασικές λειτουργίες του site, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Τα αναγκαία Cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά το site και να εξυπηρετήσει το σκοπό της επίσκεψης του χρήστη (π.χ. ενημέρωση). 

2. Λειτουργικότητας 

Χρησιμοποιούνται για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της σελίδας και επιτρέπουν στον ιστότοπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Στην κατηγορία αυτή, συμπεριλαμβάνονται Cookies με πληροφορίες για ασφαλή περιήγηση. 

3. Επιδόσεων 

Μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας τις διάφορες σελίδες, συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυμα πληροφορίες. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε αν οι χρήστες αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και αν κάποια σελίδα χρειάζεται βελτίωση. Επίσης, αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες για να βελτιώσουμε, γενικότερα, τις επιδόσεις του site μας. 

4. Στόχευσης/Διαφήμισης 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων με περιεχόμενο που ταιριάζει στους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή εξατομικευμένων προσφορών για το χρήστη. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της απόδοσης των διαφημιστικών καμπανιών. 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑ COOKIES 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο internet σάς παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίσετε εάν θέλετε ή όχι τη χρήση Cookies. Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν τις οδηγίες για τη ρύθμιση των Cookies στα πιο γνωστά προγράμματα περιήγησης στο web: 

Cookie settings in Internet Explorer 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Safari